Drodzy Koleżanki i Koledzy z Oddziału Warszawskiego ZMRP!
Niniejszym informuję Was o przebiegu i wynikach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniu 05.02.2024 r.:
Porządek dzienny zebrania był następujący:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza)
 3. Przyjęcie porządku dziennego
 4. Powołanie Komisji Walnego Zebrania (Wnioskowej i Wyborczo-Skrutacyjnej)
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2020-2023
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Oddziału i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Przedstawienie propozycji działań w kadencji 2024-2027
 10. Wybór przewodniczącego Zarządu Oddziału
 11. Wybory Zarządu Oddziału (min 5 osób), Komisji Rewizyjnej (3 osoby) i delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów ZMRP, które odbędzie się 12.04.2024 r. w Poznaniu (1 delegat na 8 czynnych członków)
 12. Przerwa na liczenie głosów (w trakcie przerwy informacja o wyprawach)
 13. Ogłoszenie wyników wyborów
 14. Wolne wnioski i dyskusja nad propozycją zamierzeń
 15. Przyjęcie wniosków i podjęcie uchwał przez walne zebranie
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania

W pierwszym terminie 05.02.2024 r. o godz. 15.00 Przewodniczący Oddziału Warszawskiego kol. Włodzimierz Bielski poinformował, że ze względu na brak kworum (wymagane były 53 osoby) zebranie odbędzie się w drugim terminie 05.02.2024 r. o godz. 15.15 zgodnie z §3pkt.3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W zebraniu uczestniczyło 23 osoby.
W drugim terminie Zebranie otworzył i oficjalnie powitał wszystkich uczestników Przewodniczący Oddziału Warszawskiego kol. Włodzimierz Bielski.

Następnie zebrani przegłosowali następujący skład Prezydium zebrania:
1) Przewodniczący: kol. Wojciech Szwejkowski
2) Zastępca: kol. Barbara Rymsza
3) Sekretarz: kol. Rafał Chojecki

Przewodniczenie zebraniu przejął kol. Wojciech Szwejkowski, który stwierdził prawidłowość zwołania Zebrania i jego zdolność do podejmowania decyzji. Porządek dzienny został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez wnoszenia uwag.
Powołano następujące komisje:
Komisję Wyborczo-Skrutacyjną w składzie:
1) Kol. Janusz Rymsza – jako przewodniczący
2) Kol. Andrzej Jaworski – jako członek
3) Kol. Krzysztof Nowak- jako członek
Komisje Wnioskową w składzie:
1) Kol. Zofia Gałajda – jako przewodnicząca
2) Kol. Marek Czerwiec – jako członek
3) Kol. Piotr Rychlewski – jako członek

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Oddziału Warszawskiego ZMRP w kadencji 2020-2023 przedstawił Przewodniczący Oddziału kol. Włodzimierz Bielski. Przewodniczący podziękował Członkom Zarządu za dobrą współpracę i zaangażowanie w upływającej kadencji 2020-2023.
Następnie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Marek Czerwiec. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Kol. Wojciech Radomski przekazał gratulacje Zarządowi OW ZMRP w związku z aktywną działalnością w trudnym czasie pandemii. Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono żadnych pytań i uwag.
Zebrani przyjęli w głosowaniu jawnym przedstawione sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Ustępujący Przewodniczący kol. Włodzimierz Bielski przedstawił propozycję programu działań dla nowego Zarządu w kadencji 2024-2027, z których większość zawarto w protokole Komisji Wnioskowej.
Następnie odbył się wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego ZMRP. kolega Wojciech Trochymiak zaproponował kandydaturę kol. Włodzimierz Bielskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna przekazała karty do głosowania w liczbie 23 sztuk. W głosowaniu tajnym kol. Włodzimierza Bielskiego wybrano na Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego ZMRP w kadencji 2024-2027: 22 głosy za, 1 głos nieważny.
Wybory Zarządu Oddziału, komisji rewizyjnej i delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów ZMRP, które odbędzie się 12.04.2024 r. w Poznaniu (1 delegat na 8 czynnych członków) odbyły się w głosowaniu tajnym i tak:

Do Zarządu Oddziału Warszawskiego oprócz Przewodniczącego Włodzimierza Bielskiego została wybrana koleżanka oraz koledzy:
1) Kol. Jakub Biernawski
2) Kol. Damian Gąsiewski
3) Kol. Anna Kowalska
4) Kol. Stanisław Pajchel
5) Kol. Wojciech Trochymiak

Do Komisji Rewizyjnej wybrano koleżankę i kolegów:
1) Kol. Zofia Gałajda
2) Kol. Łukasz Górecki
3) Kol. Czesław Prędota

Na delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów wybrano następujące koleżanki i kolegów :
1) Kol. Jakub Biernawski
2) Kol. Rafał Chojecki
3) Kol. Zofia Gałajda
4) Kol. Damian Gąsiewski
5) Kol. Łukasz Górecki
6) Kol. Tomasz Kordjak
7) Kol. Anna Kowalska
8) Kol. Maria Łaniecka
9) Kol. Stanisław Pajchel
10) Kol. Czesław Prędota
11) Kol. Barbara Rymsza
12) Kol. Wojciech Szwejkowski

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, zgody nieobecnych na zebraniu załączono w Załączniku nr 4. Wybory przeprowadzono w trybie tajnym.
Kol. Janusz Rymsza postawił pytanie przed wszystkimi uczestnikami Walnego Zebrania: „Co możemy zaproponować inżynierom, aby brali udział czynny udział w działalności ZMRP?”. Kol. Henryk Zobel wraz z kol. Wojciechem Trochymiakiem zwrócili uwagę na problem demografii i spadającą liczbę studentów. Kol. Krzysztof Nowak zgłosił wniosek o umożliwienie udziału w seminariach organizowanych przez Odział również w formie zdalnej.
W głosowaniu jawnym przyjęto uchwały Walnego Zebrania w treści przedstawionej przez Komisję Wnioskową.
Przewodniczący Zebrania kol. Wojciech Szwejkowski ogłosił zakończenie zebrania i podziękował wszystkim koleżankom i kolegom za przybycie.

Z serdecznym pozdrowieniem