Serdecznie zapraszam na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków

Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

które odbędzie się w poniedziałek 05 lutego 2024 r. o godz.15:00 w sali 407 (IVp) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Al. Armii Ludowej 16 (wjazd na parking przed Gmachem WIL od strony Placu Politechniki – od strony Gmachu Głównego PW). W przypadku braku kworum, zebranie w drugim terminie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godz.15:15. W porządku dziennym zebrania przewidziano:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza)
 3. Przyjęcie porządku dziennego
 4. Powołanie Komisji Walnego Zebrania (Wnioskowej i Wyborczo-Skrutacyjnej)
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2020-2023
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Oddziału i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Przedstawienie propozycji działań w kadencji 2024-2027
 10. Wybór przewodniczącego Zarządu Oddziału
 11. Wybory Zarządu Oddziału (5 osób), Komisji Rewizyjnej (3 osoby) i delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów 12.04.2024 r. w Poznaniu (1 delegat na 10 czynnych członków)
 12. Przerwa na liczenie głosów (w trakcie przerwy informacja o wycieczkach i wyprawach)
 13. Ogłoszenie wyników wyborów
 14. Wolne wnioski i dyskusja nad propozycją zamierzeń
 15. Przyjęcie wniosków i podjęcie uchwał przez Walne Zebranie
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania
  Licząc na niezawodną obecność, pozostaję z koleżeńskim pozdrowieniem