Statut

Projekt Statutu przyjęty przez Zarząd ZMRP w dniu 29.03.2017r.

STATUT ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(uchwalony przez NKZD w dniu 12 czerwca 2017r.)

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „ZMRP” lub „Związkiem”, jest samorządnym i trwałym stowarzyszeniem specjalistów mostownictwa.
§ 2
1. ZMRP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. ZMRP może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą ZMRP jest Warszawa.
§ 3
1. ZMRP posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. ZMRP może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji.
3. ZMRP posiada odznakę organizacyjną oraz prawnie zastrzeżony znak.
§ 4
1. ZMRP opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw ZMRP może zatrudniać pracowników.
3. Członkostwo w ZMRP ma charakter dobrowolny o celach niezarobkowych.
4. Członkostwo w ZMRP nie wyłącza członkostwa w innych organizacjach.

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji

§ 5
Celami działania ZMRP są:
1. reprezentowanie środowiska mostowców wobec organów władzy publicznej oraz organizacji,
2. doskonalenie zawodowe członków,
3. integracja środowiska mostowców w kraju i za granicą,
4. propagowanie osiągnięć techniki mostowej,
5. propagowanie nowych metod projektowania, technologii materiałowych i technologii realizacji oraz utrzymania i diagnostyki, w celu podnoszenia jakości, estetyki i trwałości obiektów mostowych,
6. kultywowanie tradycji polskiego mostownictwa,
7. kształtowanie postaw etycznych w działaniu zawodowym.
§ 6
ZMRP realizuje założone cele w szczególności przez:
1. organizowanie konferencji i innych przedsięwzięć,
2. organizowanie różnych form współpracy członków Związku,
3. współpracę z organizacjami i instytucjami, w kraju i za granicą,
4. uczestnictwo w życiu gospodarczym kraju w zakresie związanym z mostownictwem,
5. nadawanie Certyfikatów kwalifikacyjnych członkom Związku,
6. prowadzenie działalności wydawniczej,
7. prowadzenie działalności informacyjnej.
§ 7
1. ZMRP może prowadzić działalność gospodarczą, związaną z realizacją celów statutowych Związku.
2. Dochód z działalności gospodarczej ZMRP służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie ZMRP mogą być:
1. członkami zwyczajnymi – są to osoby fizyczne będące obywatelami RP, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związane z mostownictwem,
2. członkami wspierającymi – są to osoby fizyczne lub osoby prawne deklarujące świadczenia na rzecz ZMRP, w tym finansowe,
3. członkami honorowymi – są to członkowie zwyczajni, którym członkostwo honorowe nadało Krajowe Walne Zebranie Delegatów w drodze uchwały.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym ZMRP można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji wraz z zobowiązaniem przestrzegania postanowień Statutu oraz po wniesieniu wpisowego i opłaceniu składki członkowskiej, których wysokość określa Krajowa Rada.
2. Członkiem wspierającym ZMRP można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji, wraz ze zobowiązaniem regularnego świadczenia na rzecz Związku.
§ 10
1. Członek zwyczajny i honorowy ZMRP ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz ZMRP,
b) udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez ZMRP,
c) działania w zespołach roboczych powoływanych przez władze ZMRP,
d) zgłaszania do władz ZMRP wniosków w sprawach działalności Związku,
e) noszenia odznaki organizacyjnej ZMRP.
2. Członek zwyczajny i honorowy ZMRP jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz ZMRP,
b) udziału w realizacji celów Związku,
c) wywiązywania się z przyjętych zobowiązań,
d) przestrzegania zasad etycznych w działaniu zawodowym.
3. Członek zwyczajny ZMRP jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich, w terminie do końca lutego danego roku.
§ 11
1. Członek wspierający ma prawa takie jak członek zwyczajny, z wyjątkiem korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz ZMRP.
2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz ZMRP.
3. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w ZMRP za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 12
1. Utrata członkostwa w ZMRP następuje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Związku, zgłoszonego na piśmie,
b) wykluczenia przez Krajową Radę na wniosek Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
d) utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym wyrokiem przez sąd.
2. Zawieszenie członkostwa w ZMRP następuje w wyniku niewywiązywania się z obowiązków członkowskich, w tym na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za jeden rok, mimo pisemnego upomnienia.
3. Członek zawieszony na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich może ponownie uzyskać prawa członkowskie po uregulowaniu zaległości finansowych.

Rozdział IV - Struktura organizacyjna i władze ZMRP

§ 13
1. ZMRP posiada terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „Oddziałami”.
2. Oddziały tworzy i rozwiązuje, w drodze uchwały, Krajowa Rada, określając ich nazwę, siedzibę i teren działania.
3. Oddział Związku może być utworzony, na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.
§ 14
1. Władzami ZMRP są władze krajowe i władze Oddziału.
2. Organami władz krajowych są:
a) Krajowe Walne Zebranie Delegatów;
b) Krajowy Zarząd;
c) Krajowa Rada;
d) Krajowa Komisja Rewizyjna;
e) Krajowy Sąd Koleżeński.
3. Organami władz Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Kadencja władz ZMRP trwa 4 lata.

Rozdział V - Krajowe Walne Zebranie Delegatów

§ 15
1. Krajowe Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej „KWZD”, jest najwyższą władzą ZMRP.
2. W wypadku, gdy liczba członków zwyczajnych nie przekracza 150, funkcję KWZD spełnia Krajowe Walne Zebranie Członków.
3. KWZD ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywa się co 4 lata.
§ 16
Do kompetencji KWZD należy:
1. przyjmowanie sprawozdań z działalności Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
2. udzielanie, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. wybór Przewodniczącego ZMRP, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz wybieralnej części Krajowej Rady,
4. podejmowanie uchwał w sprawie Statutu oraz rozwiązania się ZMRP,
5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady KWZD.
§ 17
1. W KWZD biorą udział:
a) delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków Oddziału,
b) członkowie Krajowej Rady,
c) członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
d) członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
e) członkowie honorowi.
2. Delegaci na KWZD są wybierani przez Walne Zebrania Członków Oddziału, spośród członków zwyczajnych, według Regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych w Oddziałach.
3. Kadencja delegatów na KWZD jest taka jak władz ZMRP.
4. W KWZD mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie wspierający lub zaproszeni goście.
§ 18
1. O terminie, miejscu i porządku obrad KWZD, Krajowy Zarząd zawiadamia delegatów i członków organów, o których mowa w § 17 ust. 1, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem KWZD.
2. Obradami KWZD kieruje prezydium wybrane na wniosek Przewodniczącego ZMRP spośród delegatów, z wyłączeniem członków Krajowego Zarządu, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
3. KWZD może podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania oraz w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały KWZD zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego, Statutu oraz rozwiązania się ZMRP.
5. Członkowie Krajowego Zarządu nie biorą udziału w głosowaniach o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wnioski o włączenie do porządku obrad KWZD spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez Krajowy Zarząd powinny być zgłoszone do Krajowego Zarządu przez delegatów nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem KWZD.
§ 19
1. Uchwały w sprawie Statutu podejmuje KWZD kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu się ZMRP podejmuje KWZD kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określa sposób likwidacji Związku oraz cele na jakie ma być przeznaczony majątek ZMRP.
§ 20
1. Wybory do władz ZMRP odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Do wyboru Przewodniczącego ZMRP jest niezbędne otrzymanie co najmniej połowy ważnych głosów.
3. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyboru Przewodniczącego ZMRP w pierwszej turze, zarządza się kolejne tury i dokonuje wyboru spośród kandydatów o liczbie głosów nie mniejszej niż uzyskana przez drugiego z kandydatów w poprzedniej turze.
4. W czasie trwania kadencji składy władz krajowych ZMRP mogą być uzupełniane.
5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, podejmuje Krajowa Rada na wniosek Przewodniczącego ZMRP.
§ 21
1. Nadzwyczajne KWZD może być zwołane przez Krajową Radę z własnej inicjatywy, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/4 delegatów na KWZD.
2. Nadzwyczajne KWZD zwołuje Krajowy Zarząd w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne KWZD obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział VI - Krajowa Rada

§ 22
1. Między KWZD działalnością ZMRP kieruje Krajowa Rada, zwana dalej „KR”.
2. W skład KR wchodzą: Przewodniczący ZMRP, przewodniczący Oddziałów oraz wybierani przez KWZD członkowie Związku, w liczbie proponowanej przez nowo wybranego Przewodniczącego ZMRP, jednak nie większej niż 12 osób.
3. Przewodniczący ZMRP wybiera z grona członków KR trzech wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
4. Przewodniczący ZMRP może pełnić funkcję co najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
5. W wypadku, gdy przez dwie kolejne kadencje Przewodniczącym Związku jest członek tego samego Oddziału, w następnej kadencji przewodniczenie Związkowi powierza się przedstawicielowi innego Oddziału.
6. Uzupełnienie składu KR jest wymagane w wypadku ustąpienia co najmniej 4 członków w czasie trwania kadencji, spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach do Krajowej Rady.
7. Skład KR można poszerzyć poprzez dołączenie, na wniosek Przewodniczącego ZMRP, nowych członków, których liczba nie może przekraczać 1/3 liczby członków z wyboru.
§ 23
1. Posiedzenia KR odbywają się co najmniej 2 razy do roku.
2. W posiedzeniach KR mają prawo brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
§ 24
Do kompetencji KR należy:
1. organizowanie działalności Związku,
2. wspomaganie Oddziałów w ich działalności,
3. realizacja programu działania Związku,
4. sprawowanie pieczy nad majątkiem Związku i zatwierdzanie bilansów rocznych,
5. opracowywanie sprawozdań z działalności KR,
6. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku ZMRP,
7. występowanie o nagrody, odznaczenia państwowe lub inne odznaczenia dla członków Związku,
8. powoływanie zespołów roboczych dla wykonania określonych zadań,
9. określanie wysokości wpisowego oraz wysokości składki członkowskiej,
10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu ZMRP do krajowych lub międzynarodowych organizacji,
11. w wypadku zwolnienia stanowiska Przewodniczącego ZMRP w okresie między KWZD – wybór pełniącego obowiązki Przewodniczącego ZMRP spośród członków KR,
12. podejmowanie uchwały o wykluczeniu członka ze Związku na wniosek Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
13. podejmowanie decyzji co do dalszego postępowania w przypadku nie wywiązania się Zarządu Oddziału z obowiązku określonego w § 34 p.2,
14. uchwalanie regulaminów władz ZMRP,
15. realizacja innych spraw wynikających z postanowień niniejszego Statutu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów krajowych.

Rozdział VII - Krajowy Zarząd

§ 25
1. Krajowy Zarząd stanowią Przewodniczący ZMRP, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
2. Krajowy Zarząd reprezentuje Przewodniczący albo wiceprzewodniczący ZMRP i skarbnik.
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego ZMRP, reprezentuje go wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego ZMRP.
4. Krajowy Zarząd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed KR i KWZD.
5. Członkowie Krajowego Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§ 26
Do kompetencji Krajowego Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami ZMRP,
2. zarządzanie majątkiem, dysponowanie funduszami Związku oraz zaciąganie, w jego imieniu, zobowiązań majątkowych,
3. współdziałanie z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
4. wyznaczanie przedstawicieli do reprezentacji Związku,
5. podejmowanie decyzji w pilnych sprawach należących do kompetencji KR i ich
przedstawianie do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu KR.

Rozdział VIII - Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja wybiera przewodniczącego ze swego grona.
3. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem KR.
4. Zadaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności ZMRP pod względem merytorycznym i finansowym, z której protokół jest składany do KR.
5. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Krajowej Rady i Krajowego Zarządu oraz posiedzeniach zespołów roboczych, z głosem doradczym.
6. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do KWZD i KR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, w tym także z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów.
7. Krajowa Komisja Rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed KWZD.

Rozdział IX - Krajowy Sąd Koleżeński

§ 28
1. Krajowy Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego ze swego grona.
3. Członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie może być członkiem KR.
4. Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:
a) wydawanie orzeczeń w sprawach członków ZMRP, którym postawiono zarzut
naruszenia postanowień Statutu lub zasad etyki zawodowej,
b) rozstrzyganie sporów między członkami Związku,
c) rozstrzyganie spraw wniesionych przez KR, Krajową Komisję Rewizyjną lub Komisje Rewizyjne Oddziałów, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach ZMRP.
5. Krajowy Sąd Koleżeński może:
a) nakładać upomnienia i nagany,
b) wnioskować do KR o wykluczenie członka ze Związku.
6. Od orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do KR w terminie do 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
7. W wypadku potwierdzenia zarzutu o którym mowa w ust. 4 lit. a), do czasu rozpatrzenia odwołania przez KR, członek ZMRP jest zawieszony w prawach określonych w § 10 ust. 1 Statutu.
8. Krajowy Sąd Koleżeński za swoją działalność jest odpowiedzialny przed KWZD.

Rozdział X - Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 29
1. Walne Zebranie Członków Oddziału, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie z danego regionu, jest najwyższą władzą Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywa się co 4 lata.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału powinno odbyć się nie później niż 2 miesiące przed terminem KWZD.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
§ 30
1. Walne Zebranie Członków Oddziału może podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania oraz w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wybory do władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. Wybór Przewodniczącego Oddziału następuje zgodnie z § 20 ust. 2 i 3.
5. W czasie trwania kadencji składy władz Oddziału mogą być uzupełniane.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 5, podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek przewodniczącego Oddziału.
§ 31
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
3. wybór przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4. wybór delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów,
5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§ 32
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy KR, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału albo co najmniej połowy członków Oddziału, w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W przypadku niespełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 29 ust. 3, Krajowy Zarząd ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Zarządu Oddziału.

Rozdział XI - Zarząd Oddziału

§ 33
1. Między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału.
2. Przewodniczący Oddziału wybiera z grona członków Zarządu Oddziału jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
3. Oddział w swoim regionie reprezentuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący i skarbnik.
4. W czasie nieobecności przewodniczącego Oddziału, reprezentuje go wiceprzewodniczący, wskazany przez przewodniczącego.
5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
6. Zarząd Oddziału jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału oraz przed KR.
§ 34
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających Związku,
2. przekazywanie KR corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej za dany rok w terminie do końca kwietnia następnego roku,
3. zbieranie składek członkowskich za dany rok i przekazywanie na konto KR w terminie do końca marca następnego roku, w części wynikającej z uchwały KR,
4. reprezentowanie interesów członków Oddziału,
5. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz ZMRP,
6. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami,
7. powoływanie zespołów roboczych do wykonywania określonych zadań,
8. zarządzanie majątkiem Oddziału, a także majątkiem ZMRP w ramach uprawnień przyznanych przez KR,
9. organizowanie działalności gospodarczej i nadzór nad tą działalnością.

Rozdział XII - Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 35
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.
2. Komisja wybiera Przewodniczącego ze swego grona.
3. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być członkiem Zarządu Oddziału.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz posiedzeniach zespołów roboczych, z głosem doradczym.
5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału jest przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu Oddziału pod względem merytorycznym i finansowym.
6. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału oraz do Krajowej Komisji Rewizyjnej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
7. Komisja Rewizyjna Oddziału za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.

Rozdział XIII - Likwidacja Oddziału

§ 36
1. Rozwiązanie Oddziału następuje, gdy liczba członków jest mniejsza niż wymagana w § 13 ust. 3 lub na wniosek przewodniczącego Oddziału.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału, na wniosek przewodniczącego Oddziału, podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub likwidatorzy powołani uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.
4. W przypadku nie wypełnienia przez Zarząd Oddziału wymogu zawartego w § 34 p.2, na wniosek przewodniczącego ZMRP lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZMRP, Krajowa Rada może rozwiązać Oddział,
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.
6. W wypadku likwidacji Oddziału, każdy członek ma prawo do przeniesienia do wybranego Oddziału.

Rozdział XIV - Majątek ZMRP

§ 37
1. Działalność ZMRP jest finansowana z jego majątku.
2. Majątek Związku stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.
3. Majątek Związku powstaje:
a) z wpisowego oraz składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej,
c) z dotacji,
d) z dochodów z działalności Związku, w tym dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku Związku.
§ 38
1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zlecaniu robót i składaniu oświadczeń woli, w sprawach majątkowych Związku lub Oddziału, jest wymagane złożenie podpisów przez dwóch członków odpowiednio Krajowego Zarządu lub Zarządu Oddziału: przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.
2. W sprawach wymienionych w ust.1., gdy wysokość kwoty nie przekracza pięciokrotnej wartości rocznej składki członka zwyczajnego, jest wymagany podpis jednego członka, odpowiednio Krajowego Zarządu lub Zarządu Oddziału.
3. Zaciąganie zobowiązania przekraczającego stukrotną wysokość składki członka zwyczajnego lub zbycie majątku ZMRP przez Zarząd Oddziału wymaga zgody KR.
4. W sporach między Związkiem a członkiem Krajowego Zarządu, Związek reprezentuje członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wskazany w podjętej przez nią uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Walnego Zebrania Delegatów

Rozdział XV - Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39
1. Znowelizowany Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. W sprawach wszczętych przed dniem uchwalenia znowelizowanego Statutu, a niezakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem, stosuje się dotychczasowy Statut.
3. Do czasu doprowadzenia do zgodności regulaminów ze znowelizowanym Statutem przez KR, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wejścia w życie Statutu, zachowują moc dotychczasowe regulaminy.