Dr inż. Bolesław Kłosiński urodził się 21.06.1938 r. w Warszawie. W 1955 r. ukończył I Liceum im. Kopernika w Łodzi, a w r. 1961 studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, specjalność „mosty i budowle podziemne”. Przez dwa lata pracował w Katedrze Budowy Mostów Politechniki Warszawskiej, a od grudnia 1962 jest pracownikiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (do r. 1973 COBiRTD) w Zakładach Mostów, Fundamentowania i Geotechniki, od r. 1967 jako adiunkt.

Uczestniczył i kierował realizacją oraz wdrażaniem w praktyce wielu prac badawczych Instytutu z dziedziny budowy mostów i fundamentowania oraz badań gruntów, m.in. w realizacji pionierskich konstrukcji podpór mostowych, opracowaniu projektów, nadzorach budowy i badaniach wielu budowli (mosty, wieżowce, tunele komunikacyjne, głębokie podziemia, konstrukcje przemysłowe). Uczestniczył w opracowaniach norm i przepisów m.in. projektowania oraz wykonywania pali wielkośrednicowych, ścian szczelinowych, mikropali, drogowych robót ziemnych, badań podłoża obiektów drogowych i mostowych, wzmacniania podłoża, stosowania geosyntetyków, polskich wersji Norm Europejskich dotyczących fundamentowania. Pracuje w Komitecie Technicznym PKN nr 254 „Geotechnika” (wiceprzewodniczący od 2003), w Komisjach CEN TC 250/TC 7 „Geotechnical design” i TC 288 “Execution of special geotechnical work” oraz w Grupach Roboczych CEN (od 1997). Uzyskał stopień doktora nauk technicznych za pracę “Wzmacnianie fundamentów budowli mikropalami”.

Dr Kłosiński brał także udział w opracowaniu i konsultowaniu licznych projektów konstrukcji inżynierskich, mostów oraz różnego rodzajów fundamentów, wykonywaniu ekspertyz, a także w nadzorowaniu robót, wdrażaniu nowych technologii i badaniach. Kierował i bezpośrednio uczestniczył m.in. w:

  • pracach badawczych i rozwojowych, które wprowadziły do krajowego budownictwa nowoczesne metody fundamentowania, zwłaszcza pale wielkośrednicowe, wyróżnione w r. 1970 Nagrodą Państwową II st., pozwoliło to przełamać tradycję posadawiania na kesonach podpór mostów przez duże rzeki, zwłaszcza przez Wisłę,
  • popularyzacji nowoczesnych metod fundamentowania głębokiego, wzmacniania podłoża i zabezpieczania głębokich wykopów – pracach badawczych, opracowaniu norm lub wytycznych, szkoleniach, wdrażaniu i nadzorach budów m.in. pali wielkośrednicowych, ścian szczelinowych, mikropali, kotew gruntowych, konsolidacji dynamicznej.

Dr Kłosiński projektował lub konsultował posadowienie kilku warszawskich wieżowców, wśród nich DAEWOO i RONDO1. Odbył staże zawodowe, naukowe i szkoleniowe w Wlk. Brytanii, USA, RFN, NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech. Brał udział w opracowaniach projektów międzynarodowych, np. części geotechnicznej wydawnictwa Europejskiego Instytutu Badawczego Kolejnictwa ERRI “Bridge Ends – Embankment-structure transition” (1998 – 1999) oraz w międzynarodowej sieci „Geotechnet” (2001 – 2005).

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz obiektów mostowych; jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (CRRB nr 153/01/R), rzeczoznawcą SITK w specjalności geotechnika oraz fundamenty mostów (1980), rzeczoznawcą PZITB w specjalnościach geotechnika i fundamentowanie (1991); uzyskał I i II st. specjalizacji inżynierskiej w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej ze specjalnością „konstrukcje inżynierskie i specjalne” (1985, 1989). Posiada certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki (2001). Od 1982 jest tłumaczem tekstów technicznych NOT (język angielski i rosyjski).

Doświadczenia zawodowe przekazywał, będąc wykładowcą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych dla inżynierów mostowych i budowlanych oraz geologów. W latach 1979-2000 był redaktorem działu „Geotechnika” w miesięczniku PZITB „Inżynieria i Budownictwo”. Dorobek jego obejmuje m.in. współautorstwo monografii “Pale i fundamenty palowe” (Arkady 1976), podręcznika “Ocena uszkodzeń i odtwarzanie przejezdności dróg zniszczonych przez działanie celowe” (wyd. GDDP 1995), kierowanie opracowaniem „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (GDDP 1998) i „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” (GDDP 2002) oraz około 300 publikacji prac badawczych, technicznych i popularyzacyjnych; opracowania i nowelizacje norm, przepisów, wytycznych technicznych oraz patenty.

Działa w organizacjach technicznych: Polskim Komitecie Geotechniki od 1970 (członek Zarządu Głównego przez 2 kadencje), Międzynarodowym Stow. Mechaniki Gruntów i Geotechniki (od 1977), Sekcji Geotechniki KILiW PAN (do 2003). Od 1975 działał w Sekcji Głównej Techniki Mostowej, a od 1992 w Związku Mostowców RP (1997-2004 członek Zarządu, 2001-2004 redaktor Biuletynu ZMRP).

Za osiągnięcia zawodowe otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe i NOT, m.in. Nagrodę Państwową zespołową II st. (1970), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i PMP” (1988), Złotą Odznakę Honorową NOT (1989). Dr inż. Bolesław Kłosiński jest wybitnym znawcą geotechniki i fundamentowania, specjalistą, z którego wiedzy i doświadczenia korzystają projektanci i budowniczowie mostów i wielkich budowli.